Pránatudat alapítvány

„Együtt a tiszta tudatért Alapítvány”-ról

Az alapítvány célkitűzései

Természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése.
Ezen technikák terjesztése; az önismereti, természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodásmód, magatartásmód felismeréséhez és gyakorlatához való segítségnyújtás.

Ennek érdekében az Alapítvány hatékony
ismeretterjesztési,
világnézeti, nevelési,
képességfejlesztési tevékenységet,
továbbá oktatási,
kulturális,
és sport tevékenységet végez.

Pránatudat alapítvány

Megismertetni az embereket a természetes gyógymódokkal,
-egészség-megőrzési technikákkal,
-egészséges táplálkozással;
-természetes gyógymódok,
-meditációs technikák oktatása,
-táplálkozási tanácsadás,
-egészséges táplálkozás oktatása,
-sport és rekreációs tevékenységek oktatása,
-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
-gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatása,
-családsegítés.

Egyének spirituális és szellemi fejlődésének biztosítása, ennek érdekében
-tanfolyamok,
-táborok,
-rendezvények szervezése és lebonyolítása,
-összejövetelek rendezése,
-külföldi tanulmányutak szervezése, lebonyolítása,
-kötetlen közös ismeretszerzés,
-tapasztalatok megbeszélése.

A célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységek, azokhoz helyiség biztosítása, anyagi támogatás nyújtása, repülőjegy, utazási-, szállás és egyéb pl. – élelmezési költségtérítés itthon és külföldön, a közreműködők anyagi támogatása, illetve minden olyan egyéb kedvezmény, juttatás, ami összhangban van a célokkal.

Magyarországi és külföldi előadók, tanítók meghívása, az ezzel kapcsolatos költségek fedezése.

Spirituális témájú könyvek és egyéb kiadványok eseti és rendszeres megjelentetése, melyek az emberek szellemi fejlődését segítik elő. Oktatási segédanyagok belső használatra (nem kereskedelmi forgalmú) történő kiadása.

Szervezeti felépítés

Az Alapítvány alapítója:        Borcsik Elek

Az Alapítvány kurátora:        Révbiró Józsefné

Az Alapítvány jellege:

Az Alapítvány nyílt. Az Alapítványhoz bárki csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt vagyonrendeléssel vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is, és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja. A csatlakozó támogatásának az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válik alapítóvá.

Az Alapítvány kezelője:  

Az Alapítvány egyszemélyes ügyvezető szerve a Kurátor. A Kurátor megbízatása határozatlan időtartamra szól. A Kurátor megbízásáról és – a jogszabály által megengedett eset(ek)ben történő – visszahívásáról az Alapító dönt.

A Kurátor gondoskodik az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról. A Kurátor – a jogszabály által meghatározott keretek közt – önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben. A Kurátor határozza meg a vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját, és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.

 

A Kurátor hatásköre:                         A Kurátor határoz

  • az alapítványi célok megvalósításával kapcsolatosan valamennyi kérdésben
  • az Alapítvány tisztségviselői beszámolójának elfogadásáról, javadalmazásukról
  • a tisztségviselők által kötött szerződések jóváhagyásáról
  • az alapítványi vagyon felhasználásáról
  • a pályázati kiírásokról, annak módjáról, feltételeiről és az elbírálás rendjéről, az eredmény kihirdetéséről
  • az alapítványi célok megvalósítása érdekében történő támogatásokról
  • az éves beszámoló és mellékletei elfogadásáról
  • a csatlakozási kérelmek elbírálásáról
  • minden olyan kérdésben, melyet az alapító és a hatályos jogszabályok a hatáskörébe utalnak.

Az Alapítvány vagyona:

Az Alapítvány vagyona az alapító okiratban rögzített céljai megvalósításának finanszírozására és az Alapítvány működési költségeinek fedezésére használható fel. Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

Menü